وفاداری به اسلام وجمهوری اسلامی:

·        امام خمینی:انتخاب اصلح برای مسلمین،یعنی انتخاب فردی که تعهّد به اسلام وحیثیت آن داشته باشد

·        امام خمینی:ملّت مبارز متعهّد،با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص وگروه ها،آراء خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز وقانون اساسی ،وفادار باشند. انحراف از این امر مهم اسلامی ،خیانت به اسلام وکشور است وموجب مسئولیت عظیم است

·        امام علی ع:بر رهبر وامام است که مردمش را با قوانین اسلام وایمان به خدای تعالی آشنا سازد

·        امام خمینی ره: من متواضعانه از شما می خواهم که  حتی الامکان ،در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمائید ... وسرنوشت اسلام وکشور خود را به دست کسانی  دهید که به اسلام وجمهوری اسلامی  وقانون اساسی معتقد ونسبت به احکام نورانی الهی آن متعهّد باشند

·        امام خمینی ره:افرادی که تعهّدی به اسلام ندارند ونسبت به مقررات اسلامی پای بند نیستند، در واقع دل دادگان سفره دشمنان انقلابند وشایسته  حضور در مجلس نیستند.

·        امام خمینی ره:آن کسانی که اسلام را نمی پسندند ومقررات اسلامی را قبون نمی کند وبرای خاطر دل بیگانگان و خوش آمد دیگران به  انقلاب وارزشهای انقلابی اهانت می کنند. وی ابه خاطر تر س از دیگران  به جای آن که به ملت گرایش نشان دهد، به دشمن نشان می دهد ....، لایق وشایسته این کار نیستند.

·        مقام معظم رهبری:قانون اساسی ، ستون فقرات، ودر حقیقت مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام ومعیار وضابطه است.

·        امام خمینی ره:اگر یک جایی عمل به قانون شد ویک گروهی در خیابان برضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند،این همان دیکتاتوری است که به هیتل ر مبدل می شود انسان ... اگر همه این آقایانی که ادعای این را می کنند که ما طرفدار قوانین هستیم ،اینها با هم بنشینند وقانون را باز کنند وتکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند وبعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رأی من بود، من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم،دیگر دعوایی پیش نمی آید ،هیاهو پیش نمی آید

التزام واعتقاد به ولایت فقیه:

·        امام خمینی ره:ما اوصاف رئیس جمهور و اوصاف وکلائی که  بعد می خواهید انشا ء الله تعیین کنید باید بگوییم وشما خودتان انتخاب کنید واز تفرقه وتفرّق بپرهیزید...[اصلح]شخصی است کهتعهّد به اسلام دارد،اعتقاد به قوانین اسالامی دارد  ودر مقابل قانون اساسی خاضع است واصل صدو دهم که ظاهراً راجع به ولایت فقیه است ،معتقد است و وفادار است نسبت به او. یک همچو شخصی شماها خودتان انتخاب کنید و گروه های مردم را هم ورادار کنید که یک همچو شخصی را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزید.

·        امام خمینی ره :امر دولت اسلامی،اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد،آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد.

·        امام صادق ع :در جواب عمر بن حنظله که از ایشان در مورد مراجعه به سلاطین یا قضات جور پرسید،چنین کاری را شدیداً منع نمود و دستور مراجعه به ولیّ فقیه  جامع الشرایط را صادر کرد:[در مواقع سر درگمی] به راویان حدیث ما و آنان مکه در حلال وحرام احکام ما نظر می کنند واحکام ما را می شمناسند ،مراجعه کنید وبه حک مآنان ،راضی باشید. من آنان را بار شما حاکم وولیّ قرار دادم،پس اگر چنین ولی ّ امری  حکمی داد، مو ازاوقبول نشد،حکم خدا سبک شمرده شده وما را رد کردده اید،وکسی که با ما مخالفت کند با خدا مخالفت نموده و در مرز شرک به خدا قرار گرفته است.

·        امام عصر ع:اما در حوادثی که رخ می دهد ب، باید به راویان[وآشنایان]حدیث ما مراجعه کنید،چرا که آنان حجّـت من بر شمایند ومن حجت خدا بر آنانم

·        مقام معظم رهبری :امام عظیم الشأن ما ،خود بزرگترین مدافع وسرسخترین پشیتیبان این اصل وپذیرای جدی همه آثار ولوازم آن بود...ا یناصل ،همان ذخیره پایان ناپذیری است که باید مشکلات نظام جمهوری اسلامی در حساسترین لحظات وخطرناکترین گردنه های مسیر پرخطر جمهوری اسلامی را حل کند وگره های ناگشودنی را بگشاید.

مقام معظم رهبری:این طور نیست که هر کسی یک کلمه حرفی زد ،این ضد ولایت فقیه است

حسن سابقه  وعدم احتمال انحراف:

·        امام علی ع  در عهد نامه خود به مالک  اشتر:هما نا بدترین وزیرانت ،آنانی هستند که پیش از تو ،وزارت اشرار را به عهده داشته و در جنایتشان شریک بوده اند، پس به هیج وجه[انتخابشان نکن و]همرزمشان مگیر

·        امام خمینی ره:باید به اشخاصی که احتمال انحراف در انان می رود ،رأی ندهند؛احتمال انحراف عقیدتی ،اعمالی یا اخلاقی،باعث می شود که به چنین اشخاصی اعتماد نمی شودکرد ورأی به آنان،موجب مسئولیت خواهد بود.

افرادی که انتخاب می شوند باید...سوابق انحراف وسوء نداشته باشند ومخالف با طاغوت باشند.

·        امام علی ع در عهدنامه خود به مالک اشتر:با کسانی در پیوند تنگاتنگ باش که از خانواده های ریشه دار وشایسته ودارای پیشینه ای  درخشانند. سپس در امورد کارگزارانت،ژرف بنگر و برای کارهایت کسانی را برگزین که از تجربه و نجابت بهره مندند و از خانواده های  ریشه دار وشایسته و پیشتاز پیش از پیروزی اسلام  هستند.

·        امام علی ع:[علت این نوع انتخاب]

اینان به مجموعه ای از بزرگواری ها آراسته اند وریشه در ارزش ها ونیکی ها دارند . چنین کسانی، در اخلاق برترند ودر آبرومندی، سالمتر، به آزمندیها مادّی کمتر چشم دارند وبه پایان کارها بیشتر می اندیشند.

·        امام خمینی ره:امید است ملّت مبارز متعهّد،با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص وگروه ها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به حسن سابقه و تعهّد به قوانین اسلام معروف و موصوف باشند

·        مقام معظم رهبری: اگر کسی فاسد است،نباید وارد مجلس بشود،حالا فساد اعم از فساد مالی  وفساد های گوناگون اخلاق یا فساد عقیدتی وسیاسی،همه اینها فساد است

·        امام علی ع:نیک نامی  وسابقه خوب،نگه دارنده قدرت است

امام خمینی ره:خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاصی که به اسلام وجمهوری اسلامی اعتقاد ندارد و اعمال وگفتار آنان در این یک سال شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به مجلس و برای کار شکنی و جنجال در محیط مقدّس مجلس شورای اسلامی ، خود را هوادار اسلام ومسلمان جا می زنند،در قشری  از ملّت وجوانان پاکدل، تأثیر کند وآرای  مقدّس خور را به کسانی  دهند که به نفع اجانب،یا اسلام وجمهوری اسلامی مخالفت اساسی دارند

·        امام علی ع:مبادا در گزینش  مسئولان وکارگزاران خود ، بر تیز هوشی و شناخت شخصی  وخوش باوری خویش تکیه کنی که فرصت طلبان جامعه،می کوشند تا با تصنّع وخوش خدمتی،خود را در نگاه زمامداران بیارایند؛درحالی که در پس آن نقاب تزویر نشانی از امانت ودلسوزی ندارند.آنچه می تواند در شناخت ملاک آزمون باشد، چگونگی همکاری آنان با شایستگان پیش روی توست.پس برکسانی تکیه داشته باش که از خود در میان انبوه مردم،خاطره هایی زیباتر به یادگار گذاشته اند وبه امانت،شهره ترند،که این باریک بینی،خیرخواهی تو را برای خدا و ولیّت به اثبات رساند.

·        امام خمینی ره:میزان حال فعلی افراد است.

«در واقع حسن سابقه در صورتی بار ارزشی به همراه خواهد داشت که با زشتی عمل همراه نشده باشد»

ساده زیستی:

·        امام خمینی ره:اگر بخواهید بی خوف وهراس،در مقابل باطل بایستید واز حق دفاع کنید وابر قدرتان وسلاح های پیشرفته آنان وشیاطین وتوطئه های آنان،در روح شما اثر نگذارد وشما را ازمیدان به در نکند،خودر را به ساده زیستن عادت دهید واز تعلّق قلب به مال ومنال وجاه ومقام بپرهیزید.مردان بزرگ که خدمتهای بزرگ برای ملّت های خود کرده اند،اکثرا ساده زیست وبی علاقه به زخارف دنیا بوده اند؛چرا که با زندگانی اشرافی  و مصرفی، نمی توان ارزشهای انسانی اسلامی را  حفظ کرد.

·        امام علی ع[در نامه ای به منذربن جارود عبدی]:

دنیایت را به بهای ویرانی آخرت خویش،آباد می کنی  وبا گسستن از دین ودیانت،فقط به خویشاوندان خویش می رسی! راستی که اگر این گزارش صحیح باشد، شتر قبیله تو و میخ کفشت، نزد من با ارزشتر از خود توست؛ و کسی که این ویژگی هایی چون تو را داشته باشد، شایسته آن نیست که روزنه های نفوذ دشمن ،با وجود او سد شود؛قانونی به اجرا درآورد ؛منزلتی والا بیابد، در امانتی شریک شود  و یا از ارتکاب هر خیانتی مصون انگاشته شود.

·         امام علی ع:همانا کسی مستحقّ سروری [اجتماع] است که چیزهای طمع انگیز، او را فریب ندهد.

·         امام علی ع:[درباره علت انتخاب کارگزاران اصلح]:آنها از نظر روش اجتماعی ،دارای کمترین طمع هستند

·         رسول مکرّم اسلام ص:آقا و بزرگ اجتماع کسی است که از ساده ترین مرکب استفاده کند

·         امام خمینی ره: ملّت توجه داشته باشند، رئیس جمهور و وکلای مجلس، از طبقه ای باشند که محرومیت ومظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده ودرفکر رفاه آنان باشند،نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفّه وغرق در لذّات وشهوات که تلخی محرومیت  و رنج گرسنگان وپابرهنگان را نمی توانند بفهمند.

·         امام خمینی ره:خطاب به نمایندگان مجلس سوم:آنها که اسیر هواهای پست نفسانی وحیوانی بوده  و هستند، برای حفظ یا رسیدن به آن،تن به هرذلت وخواری می دهند و درمقابل زور وقدرت های شیطانی، خاضع ونسبت به توده های ضعیف،ستمکار وزورگو هستند،ولی وارستگان به آن خلاف آنانند.

مقام معظم رهبری :اشرافی گری مسئولان،آفت مضاعف است ... اگر مسئولان اشرافی گری بکنند، ازمال مردم دارند خرج می کنند

·        امام خمینی ره:با زندگانی اشرافی  ومصرفی، نمی توان ارزشهای انسانی ،اسلامی را حفظ کرد.

·        شهید مدرس :درپاسخ به کسانی که  ایراد گرفته بودند که چرا اتاقی درتهران اجاره کرده اید که  اجاره بهایش اندکی کمتر از اتاق های مشابه وراحت است:

چیزی که استقلال ،عقیده و اراده را مورد تهدید قرار می دهد "نیاز"است.من نمی خواهم به کسی احتیاج پیدا کنم، من به اندازه دارایی خود و درحد توان خویش باید اتاق اجاره کنم،می خواهم محتاج مردم نباشم.احتیاج به پول،نوکری می آورد.من می خواهم زبانم برای بیان حقایق و دفاع از مردم محروم ومظلوم آزاد باشد.

·        به خاطر خصوصیتی که اشاره شد مدرس به جرأت می گفت:من 10نخست وزیر و چهل-پنجاه وزیر را دیده ام  وآنها را رد کرده ام. در این مدت،حتی یک نوشته به اعضای کابینه نداده ام واز هیچ فردی درخواستی نداشته ام.

·        شهید مدرس در خصوص زندگی اش در نجف بعد از رسیدن به این مقامات دنیوی می فرمایند:

موقعی که در نجف تحصیل می کردم ،حجره ای داشتم که در موقع خواب گنجایش تمام اندام مرا نداشت وفرش آن قطعه حصیر کهنه ای بیش نبود وحال هم که هرچه بخواهم فوری در اختیارم قرار می گیرد،باز هم مثل سابق،یعنی دوران طلبگی زندگی می کنم وهیچگاه خود را پای بند قیود نمی کنم.چون معتقدم که باید جان انسان از هرگونه قید وبندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت وآزادگی خویش را حفظ نماید.وقتی کسی به دنیا دل بست،باید بنده مردم جهان گردد.

·        یکی از فرزندان مدرس در خاطره ای از پدر خود می گوید:آن زمانی که پدرم مجلس را اداره می کرد ورئیس مجلس بود .شبها گرسنه می خوابیدیم.

·        مدرس در جواب آیت الله بهبهانی که  به مدرس گفته بود که آقا ،شما نماینده طراز اول مجلس شورا هستید ،صلاح نمی دانید که لباس ها را عوض کنید[لباسی از کرباس ساده]:

شخصیت انسان به لباس وظاهر آدمی نیست،به فهم ودرک وا ندیشه اوست

·        امام علی ع:آدمی آقا ونماینده اجتماع خودش نمی باشد ،مگر اینکه[زندگی ساده ای داشته باشد تا آنجا که]برایش فرق نکند،[دربرابر لباس اشراف وفخر فروشان]چه لباسی می پوشد.

·        مقام معظم رهبری:آن کسی که تقوای لازم را ندارد و اهل معنویات نیست واهل دنیاست و فقط برای نام ونشان و استفاده های شخصی،این مسئولیت را می خواهد،او لایق وشایسته این کار نیست.

«البته این دستورات به این معنی نیست که مسئولان از امکانات امروزی استفاده نکنند.بلکه هر مسئولی متناسب با مسئولیت وبرای استفاده بهتر از وقت خود و با توجه به مسائل حفاظتی ،از امکانات لازم استفاده نمایند ودرعین حال مراقب باشد که دچار اشرافی گری نشود»

تعهد:

·        امام خمینی ره[ در وصیت نامه الهی-سیاسی]:از مهمات امور ،تعهد وکلای مجلس شورای اسلامی است. ما دیدیم که  اسلام و کشور ایران ،چه صدمات بسیار غم انگیزی از مجلس شورای اسلامی غیر صالح  ومنحرف،بعد از مشروطه تا عصر رژیم پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناکتر،این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبتها وخسارتهای جان فرسا از این جنایتکاران بی ارزش ونوکر مآ ب به کشور  و ملت وارد شد.در این پنجاه سال ،یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم ،موجب شد که هر چه انگلستان وشوروی واخیراً امریکا خواستند،با دست همین منحرفان از خدا بی خبر انجام دهند وکشور را به تباهی ونیستی کشانند.

·        امام خمینی ره:اشخاصی که متعهد هستند...  و درصراط مستقیم هستند،به مجالس ومجلس شورا بفرستیم.تا انشا ء الله،اسلام به آن معنایی که هست،اسلام به این حقیقتی که هست ،در ایران پیاده شود.

·        مقام معظم رهبری:وظیفه اصلی نماینده،قانونگذاری است.البته نظارت واجراء  وازاین قبیل چیزها هم وجود دارد که آنها هم بسیار مهم است...معنای این که نماینده بایستی به فکر حوزه انتخابیه خود باشد این است، و الا این که ما فرض کنیم؛نماینده وظیفه دارد  که بیاید وبایستدآنجا  وبه عنوان وظیفه نمایندگی،مشکلات حوزه انتخابیه خود را بیان کند صحیح نیست؛این وظیفه یک نماینده نیست.بیان مشکلات حوزه انتخابیه،البته چیز خوبی است ودرصورتی که به شکل صحیح آن انجام بگیرد ،مفید است.

·        امام علی ع:بزرگ قوم واجتماع ،اهل رشوه وزدو بند نیست.

·        امام خمینی ره:امید آن دارم که با وحدت کلمه وکوشش،در راه التیام بین قشرهای مختلف موفق شوید که نمایندگانی متعهد،متفکر،دلسوز به ملّت وخصوص طبقه مستضعف وخدمتگزار به اسلام و مسلمین،در مجلس شورای اسلامی بفرستید.

·        مقام معظم رهبری:هرچه  دقت و سنجیدگی و بکار گرفتن دانش واطلاعات در کار قانونگذاری بیشترباشد،پیشرفت وموفقیت و گره گشایی در کار اجراء ممکن خواهد بود.بدیهی است که قانونگذاری صحیح وحکیمانه ،مستلزم آن است که نمایندگان،همه وقتی ر اکه در مجلس شورای

اسلامی به آن نیاز دارند،صرف کنند وعلاو ه بر حضور درجلسات عمومی وکمیسیون ها که در آن مباحثه وتبادل نظر انجام می شود.ساعتی را هم صرف مطالعه وتفکر ومشورت با کارشناسان کنند.

·        امام خمینی ره:اگر ده مرتبه این طور اتفاق بیفتد که  یک عده ای که اکثریت هستند،اینها یک چیزی بگویند،یک عده ای هم در اقلیت باشند،چیز دیگر بگویند،برود در شورای نگهبان و رد کند،اکثریت را رد کند،نقض کند،اگر چندین دفعه این طور بشود،مرده آزرده می شوند.یعنی آن شناخت مردم از شما ممکن است یک وقت خدای نخواسته تغییر بکند و این از بزرگ ترین خطرهایی است که برای مجلس اسلامی و برای اسلام است.

«وظیفه اصلی نماینده تفکر در قانونگذاری ونظارت بر حسن اجرای آن واگر این خصوصیت را نداشته باشند وسابقه اشان  عدم تعهد به ارزشها وانقلاب را نشان دهد شایسته تصدی این مسئولیت نیستند.»

تخصص وتجربه:

·        امام علی ع در عهدنامه خود به مالک اشتر:در کارهای کارگزارانت اندیشه کن... وافراد باتجربه وبا حیاء را  از میان آنها برگزین

·        امام علی ع:ارزش هرکس،همسنگ کاری است که انجام آن را به نیکویی می تواند.

·        امام خمینی ره:این مجلسی است که باید سیاست نه شرقی،نه غربی را در جهان دو قطبی اجرا کند واحکام سیاسی واجتماعی واقتصادی و فرهنگی اسلام را که به طاق فراموشی سپرده شده بود و قرن ها منزوی بود،به صحنه آور؛ وچنین مجلسی است که قدرت روحی مافوق عادی  وقدرت تشخیص مسائل پیچیده جهان وقدرت تصمیم گیری قاطع ،بی گرایش به دو قطب الحادی وسرمایه داری را لازم دارد، چنین مجلسی در کمیسیون های مختلفش ،کارشناسان و متخصّصان متعهّد و زِبَر دست لازم دارد. نماینده مجلس ،باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد وا ز مسایل روز اطلاع داشته باشد.

·        امام صادق ع:کسی که آگاه به زمان خود باشد،مشتبهات بر او حمله ور نخواهد شد.

«لزوم همراهی تخصص وتعهد»

·        در سوره نمل در داستان حضرت سلیمان ع:

ای سران کشور کدامیک از شما  تخت او را-قبل از آنکه مطیعانه نزد من آید- برایم می آورد.

یکی از حضار گفت:من قبل از آنکه از مکانت به پاخیزی ،برایت مهیّا می سازم ،همانا من براین کار،امین وتوانا هستم.

«امین وتوانا در این آیه نشان از آن است که تخصص به تنهائی کافی نیست وبلکه امانت وتعهد هم از شروط کار گزار است.»

·        گفتگوی دختر شعیب با شعیب در مورد حضرت موسی ع:

ای پدر!او را برای خدمت اجیر کن که همانا بهترین کارگزار وخدمتگزار؛[انسان]توانمند وامین  است.

·        بیان حضرت یوسف در مورد اصلح بودن خود برای وزارت اقتصاد مصر:

مرا بر خزانه های این سرزمین بگذار که من نگهبانی امین ودانا هستم.

«قرآن کریم همراهی تخصص وتعهد را در کوچکترین کارها تا حساس ترین آنها لازم می داند_از شبانی گوسفندان گرفته تا سرپرستی وزارت اقتصاد و دارائی_»

امام خمینی ره:اشخاصی که متعهد هستنداشخاصی که سالم هستند؛ اشخاصی که بصیرت دارند وهیچ انحراف ندارند ودر صراط مستقیم انسانیت هستند،به مجالس و مجلس شورا بفرستیم،تا اینکه ان شا ء الله، اسلام به آن معنایی که هست،اسلام به این حقیقتی که هست ،در ایران پیاده بشود.

افراد باید اولا مسلمان باشند وثانیا معتقد به نهضت باشند؛امین باشند،در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛متعهد باشند نسبت به احکام اسلام.

[مردم] یک اشخاصی که امین هستند،اشخاصی که معروف اند ،پیشینه اشا ن به امانت،به دیانت، به خدمت به مردم،آنها را تعیین کنند

·        اما م خمینی ره:یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسلام ومصالح کشور،حضور در حوزه های انتخابیه ورأی دادن به نمایندگان صالح کاردان ومطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر چیزهایی که کشور به آنها احتیاج دارد،می باشد ؛چه از روحانیون باشد،چه نباشد و مجلس،چنانچه محتاج به علماء و روحانیون مطلع از احکام شرع وسیاسی اسلام است،محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که کشور احتیاج به آنها دارد.

·        امام خمینی ره:مجلس می خواهد ایران را در مقابل  جهان اداره کند،مجلس یک چیزی نیست که بخواهد ایران را در مقابل خودش درست بکند. ایران در مقابل جهان است امروز،آن هم یک جهان امروزی،ایران امروزی که تک است در دنیا  وجهان امروزی که همه مهاجمند

·        امام خمینی ره: مجلس"چنانچه" محتاج به علماء و روحانیون مطلع از احکام شرعی وسیاسی اسلام است،محتاج به متخصصین رشته های مختلفی است که در کشور به آنها نیاز دارد.

امام خمینی ره:تقریباً بسیاری از روشنفکرهای ما هستند ،افراد تحصیلکرده ما هستند که اینها ادعای اسلام شناسی می کنند،لکن از اسلام بی اطلاعند.این طور نیست که اسلام را به آن معنایی که دارد،به آن معنا بفهمند. یک جنبه های زیاد دیگری که در اسلام هست ،توجه نمی کنند

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:22  توسط صالحین  | 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شجاعت:

 ازشهید مدرس نماینده شورای ملت ایران

نقل شده است که:در روز تاریخی استیضاح رضاخان [17 محرم 1342 هجری قمری] مدرس وارد مجلس شد.

با ورود ایشان دسته ای اوباش و مزدور که از عمّال رضاخان رشوه گرفته بودند، شروع به اهانت کردند و فریاد زدند

: مرده باد مدرس، زنده باد سردار سپه.

شهید مدرس، اعتنایی نکرد و پس از گذشتن از آن‌ها با حقارت به آن‌ها نگریست و خطاب به هوچیان رضاخان گفت: آخر اگر مدرس بمیرد دیگر چه کسی به شما پول خواهد داد؟ و پس از آن فریاد کشید: زنده باد خودم، مرده باد مدرس زنده باد خودم و مرده سردار سپه.

مدرس به اتاقی که مربوط به ایشان بود وارد شد، جمعی از نمایندگان جیره خوار رضاخان مانند؛ سید یعقوب انوار و مستوفی‌الممالک به او هجوم آوردند و دوات و بادبزن و اشیای دیگر را به طرف او پرتاب کردند، در این بین رضاخان وارد اتاق شد به طرف مدرس حمله‌ور شد و با دست راست خود، گلوی مدرس را گرفته و به دیوار فشار داد و درحالی‌که از شدت غضب چشمانش سرخ شده و رگ‌هایش بیرون زده بود، به شهید مدرس گفت: آخر سید تو از جان من چه می‌خواهی؟

آن خورشید فقاهت و نماینده شجاع ملت ایران، با رشادت تمام و لهجه اصفهانی گفت:می‌خوام که تو نباشی.

امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: بخشندگی و دلیری، دو صفت بلندمرتبه ای هستند که خداوند در دل هر کس که او را دوست داشته و امتحان کرده باشد، قرار می‌دهد.

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه: کسانی را که انتخاب می‌کنید، باید مسائل را تشخیص دهند؛ نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری تشری زد، بترسد. باید بایستند و مقابله کنند.

مقام معظم رهبری:آن کسی که به عنوان وکیل این ملت انقلابی و مؤمن وشجاع به مجلس می‌رود، باید انقلابی، مؤمن وشجاع باشد اگر نگوییم شجاع‌ترین، مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین باشد.

«آن کسانی که به خاطر ترس از دیگران، به جای آنکه به ملت گرایش نشان دهند، به دشمن نشان می‌دهند لایق و شایسته این کار نیستند».

نقل دیگری از شهید مدرس:

در زمانی که «معمولاً وقتی مدرس می‌خواست به رجال سیاسی و وزراء نامه بنویسد، روی کاغذ سیگار یا بر قطعه کاغذی که روی کله قند می‌پیچند می‌نوشت. یکی از وزرا که این قبیل نوشته‌ها را اهانت به خود تلقی می‌نمود، پس از دریافت نامه مدرس، مقداری کاغذ سفید برای ایشان فرستاد. مدرس برای تأدیب آن وزیر مغرور، چند روز بعد که خواست برایش نامه بنگارد، باز روی همان کاغذ جعبه سیگار نوشت و کاغذهای ارسالی وزیر را پس فرستاد و به حامل نامه گفت:به آقای وزیر بگو:کاغذ سفید پیدا می‌شود، ولی لیاقت تو پیش‌ازاین نیست.»

متنی درباره جسارت شهید مدرس و بیان حقایق توسط ایشان: در زمانی که نصرت الدوله وزیر دارایی بود، لایحه‌ای به مجلس آورد که به موجب آن دولت ایران، یکصد قلاده سگ از انگلستان خریداری و وارد کند. او شرحی درباره خصوصیات این سگ‌ها بیان کرد و گفت: این سگ‌ها شناسنامه دارند، پدر و مادردارند، نژادشان معلوم است و به محض آن که دزد را ببینند، او را می‌گیرند. مدرس از شنیدن توضیحات شاهزاده نصرت الدوله، دست خود را بر روی میز کوبید و گفت: مخالفم. وزیر دارایی گفت: آخر چرا هر چه لایحه می‌آوریم، شما مخالفت می‌کنید، دلیلش چیست؟ مدرس در ضمن آنکه تبسمی بر لبانش نقش بسته بود، جواب داد:

مخالفت من هم دلیل دارد و هم به سود شماست. مگر نگفتید: این سگها به محض دیدن دزد او را می‌گیرند؟ خب آقای وزیر دارایی! با ورود این سگها به ایران، اول کسی که گرفتار آن‌ها می‌شود، خود شما هستید. پس مخالفت من به نفع شماست.

امام علی علیه‌السلام در بیان شرایط رهبر و مسئول جامعه اسلامی:

رهبر و امام [جامعه] به ذهنی تیز و زبانی پرتوان و گویا، و دلی پر جرئت برای اقامه حق، نیازمند است.

 حامی و خدمتگزار و مستضعفان:

امام علی (ع) در سفارش خود به مالک اشتر از رسول خدا نقل می‌کند:

هیچ امتی که در آن با صراحت و بی لکنت، حق ناتوان از زورمند باز گرفته نشود، از ستم، پاک‌سازی نگردد.

امام علی علیه‌السلام در نامه‌ی دیگری به مسئولان امور صدقه:بدا به حال کسی که تهیدستان، زمین‌گیر شدگان، گدایان، آوارگان، بدهکاران، در راه ماندگان جامعه در پیشگاه خدادشمن او باشند!

امام خمینی در بیان صفات نمایندگان نظام طاغوت:

مجلس دیروز نمی‌توانست به فکر محرومین باشد، برای اینکه محروم در آن نبود.

«مجلس شورا هم نمی‌خواهیم از طبقه بالا درست بشود. مجلس شورا می‌خواهیم از آدم‌هایی [درست بشود] که متوجه اند به این ملت چه گذشته است.»

امام علی علیه‌السلام در نامه خود به عثمان بن حنیف [که بر سر سفره‌ای رنگین حاضر شده بود] :اما بعد، ای پسر حنیف! به من گزارش رسیده است که مردی از اشراف بصره، تو را به بزم خویش فراخوانده وتو دعوتش را به گرمی پذیرفته‌ایدو به میهمانی‌اش شتافته ای، در آنجا غذاهای رنگارنگ و لذیذ تدارک دیده بودند و در ظروف شاهانه ای ریختند. مرا گمان نبود که تو پذیرای طعام قومی باشی که تهیدستانشان را می‌رانندوتوانگرانشان را فرا می‌خوانند.

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در پیام مشهور به منشور انقلاب:آن‌هایی که در خانه‌های مجللی، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جا نفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنگان محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسئولیت‌هایی کلیدی تکیه کنند؛ که اگر به آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند.

امام خمینی خطاب به ملت ایران گوشزد می‌کند که: مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران وزمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی مفهومی و رنج گرسنگان و پا برهنگان را نمی‌توانند بفهمند.

«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت سرمایه دار گردد.»

مقام معظم رهبری:در تنظیم برنامه‌های کشور، اصلی‌ترین مسئله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان است ازتبعات دوران ستم‌شاهی و آثار سلطه بیگانگان است.

همه برنامه‌های غذایی و تولیدی و سازندگی و رونق اقتصادی باید این هدف متوجه باشد و تنها دراین‌صورت است که این برنامه‌ها درست و قابل قبول است.

نمایندگان محترم باید در قوانین مصوب و نیز درمواجهات خود با مسئولین اجرایی کشور، این را اصل بدانند و وظیفه کمک به محرومان را سرلوحه مسئولیت نمایندگی خود قرار دهند.

امام علی علیه‌السلام در فریادهای خود فرمودند:

خدا را، خدا را، در مورد طبقه پایین سفارش می‌کنم، آن‌ها که راه چاره ندارند، یعنی مستمندان ونیازمندان و تهیدستان و از کارافتادگان. در این طبقه، هم کسانی هستند که دست سؤال دارند و هم افرادی که باید آن‌ها بدون پرسش، بخشش شود. بنابراین، بر آن چه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده، عمل کن.

شهید مدرس در نقلی درباره دختر ایشان که دچار حصبه شده و دکتر به او گفته بود که بچه را باید به شمیران منطقه خوش آب و هوای تهران ببرند تا بهتر شود در جواب گفتند: همه فرزندان این مملکت، فرزندان من هستند، و نمی‌پسندم که فرزند من به جای خوش آب و هوا منتقل شود و دیگران در محیط گرم تهران و یا جاهای دیگر در شرایط سختی به سر برند، مگر اینکه برای همه آنان چنین شرایطی فراهم شود.

رسول گرامی اسلام درباره حمایت از مستضعفین و محرومین می‌فرماید: بزرگ یک اجتماع، خدمتگزار آنان است

شهید مدرس در یکی از نطق‌های خود در دوره چهارم مجلس گفت: تمامی این مقامات که از سلسله های مختلف هستند، شاه و رئیس الوزراء، پارلمان و تمامی این‌ها نوکر خلقند. یکی اسمش شاه است، یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس‌الوزرا است، یعنی خدمتگزار مردم، باید تمام این‌ها نوکری کنند.

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه: اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر است از اینکه بگویندرهبر، رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است، اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم.

خاطره ازآقای اسلامی تربتی که همسایه امام در قم بود:

روزی با امام در حال رفتن به درس مرحوم آقا شاه‌آبادی بودیم، فصل زمستان بسیار سردی بود، از کنار مدرسه حجتیه عبور می‌کردیم که دیدیم خانمی، کنار رودخانه نشسته و لباس می‌شویم. نمی‌دانم مال خودش بود یا کلفت بود-می‌دیدیم که یخ‌های رودخانه را می‌شکست و کهنه می‌شست، بعد دستش را از آب بیرون می‌آورد و مقداری با دمای بدنش گرم می‌کرد و دوباره لباس می‌شست. امام وقتی به او نگاه کرد، بعد به من فرمود: شما بروید، بعد من می‌آیم. عرض کردم: چه کاری دارید؟ اگر امری هست بفرمایید. گفتند: نه شما بروید و خودشان ایستادن و به کمک آن خانم، لباس‌ها را شستند و کنار گذاشتند و چیزی هم یادداشت کردند که بعد معلوم شد، آدرس آن خانم مستمند را از او گرفته بودند.

هرچه از ایشان پرسیدم قضیه چه بود، می‌فرمودند: چیزی نبود. بعد معلوم شد به آن خانم گفته‌اند: شما بیایید منزل من، دستور می‌دهم آب گرم کنند و دیگر شما اینجا نیائید و با آب گرم لباس بشویید و خود من هم کمکتان می‌کنم.

امام خمینی رحمه‌الله:رأی خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان است بدهید.

«یک اشخاصی که معروف هستند به خدمت به مردم، آن‌ها را تعیین می‌کنند.»

«حکومت اسلامی، یک معنای خاص دارد که در آن، کارگزاران برای اسلام و خدا کار می‌کنند»

و به معنای واقعی کلمه خود را خدمتگزار مردم می‌دانند.

 

ارتباط مستمر با مردم

نقل شده است از شهید مدرس:

محل پذیرایی مدرس در تهران اتاقی بود به ابعاد چهار متر و نیم در شش متر، که در حدود سه چهار آن توسط زیلو فرسوده فرش شده و بقیه اتاق بدون فرش بود. مدرس رختخواب خود را که به آن تکیه می‌داد، در وسط اتاق گذاشته بود. در اطراف آن، دو سه فنجان و نعلبکی گلی لعابی ویک قوری لعابی دیده می‌شد.

هر کس که می‌خواست با مدرس ملاقات کند، اعم از وزیر و وکیل با بقال سر گذر، می‌بایست به این اتاق وارد می‌شد. اگر فقیر تر و عامی‌تر بودند، مدرس به آن‌ها پیش از دیگران احترام می‌نمود و حالشان را رعایت می‌کرد. در مورد افراد سرشناس و متنفذ، تعارفات را کمتر معمول می‌داشت، اگر هم می‌خواست به شاهزاده‌ای تعارف کند، می‌گفت: شازده برای خودشان یک چای بریزند.

صاحب‌خانه وی، مشهدی عبدالکریم بود که بعدها مرحوم مدرس، دخترش را به همسری گرفت. مخارج سید و خانواده‌اش از مشهدی عبدالکریم جدا بود. قبا، عمامه و جورابش ساده و از بافت و دوخت وطن بود. خوراکش اکثراً نان و ماست و سبزی وگاهی هم مختصر آب گوشت کم‌چربی بود.

امام علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر: هرگز نباید سرمستی زمامداری، تو را به خود مشغول سازد.

امام علی علیه‌السلام: برای مراجعان خود وقتی مقرر کند که به نیاز آن‌ها شخصاً رسیدگی کنی! مجلس عمومی و همگانی برای آن‌ها تشکیل بده، و در آن مجلس، به خاطر خدایی که تو را آفریده، [نسبت با آنان] تواضع کن.

رسول گرامی اسلام یکی از حقوق مردم را بر مسئولان کشور را بررسی احتیاجات آنان دانسته: کسی که سرپرستی امری از امور مسلمین را بر عهده ‌گیرد، خداوند در حاجات او نظر نمی‌کند تا این که آن شخص، در حاجات مردم نظر کند و حقوق آنان را بپردازد.

حضرت علی علیه‌السلام درباره شرایط یک رئیس و مسئول:

نه چیز است که [انجام آن‌ها از هر فردی] زشت است، ولی سر زدن آن‌ها، از نه کس زشت‌تر است: [یکی از آن‌ها] قطع ارتباط [با مردم] توسط رؤسای کشور است.

امام علی علیه‌السلام به مالک  اشتر در عهدنامه خود:هیچ‌گاه، خودت را در زمانی طولانی از مردم پنهان نکن، چرا که دوربودن  زمامداران  از چشم مردم، خود موجب نوعی محدودیت و بی‌اطلاعی نسبت به امور مملکت است.

نقلی  از شهید مدرس زمانی که با بقالی مشغول صحبت کردن در مورد مسائل سیاسی بود، کسی که وکیل دیگری که در کنار مدرس بود اعتراض کرد و گفت چرا این‌ها را به بقال می‌گویی؟ شهید مدرس در جواب گفت: چون این موکل من است و باید بداند. حق آن است که مردم از مسائل سیاسی اجتماعی و روابط کشورها خبر داشته باشند. آگاهی مردم نسبت به مسائل، در حل مشکلات و نابسامانی‌ها خیلی کمک می‌کند.

مقام معظم رهبری: همان طور که تشکیل آن [مجلس] با اراده ملت است، تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های کلی آن نیز باید طبق اراده مردم و منطبق با نیازهای آنان باشد. نمایندگان محترم برای اینکه بتوانند این مقصود را برآورده کنند، باید با توده‌های مردم انتخاب کنندگان  خود، در تماس و ارتباط باشند و نیازهای راستین و خواسته‌های به حق آنان رابه درستی از نزدیک بشناسند.

امام علی علیه‌السلام خطاب به مالک اشتر:پس هرگز مباد که سرمستی ریاست، از آنان بازت دارد، چرا که انجام گرفتن کارهای فراوان و مهم، پوزشی برای بر زمین ماندن مسئولیت‌های پیش‌پاافتاده نیست. پس اندیشه از آنان بر مدار و روی برمگردان. برای کسانی که نیازمند مراجعه به تو هستند، بخشی از وقت خود را آزادبگذار، که شخصاً آماده پذیرفتنشان باشی و در جلسه‌ای همگانی با آنان حضور یابی. پس برای همان خداوندی که تو را آفریده است، فروتن باش.

پیامبر اکرم (ص) : کسی که سرپرستی کاری از امور مسلمین را بر عهده گیرد، ولی مراجعات خود را به روی افراد بیچاره وستمدیده، یا نیازمند ببندد [و ارتباط خود را با آن‌ها قطع کند] خداوند تبارک وتعالی در زمان شدت حاجت و فقرش، رحمتش را از او برمی‌گرداند.

امام علی علیه‌السلام : کسی که در ریاستش تکبر کند، زمان برکناری‌اش بسیار ذلیل می‌شود.

امام خمینی رحمه‌الله علیه:من عادت به تشریفات ندارم که مثلاً بین من و کسی واسطه باشد، ارتباط باشد.

این، بر خلاف ادب اسلام است. من در اختیار همه آقایان هستم، به مقداری که قدرت داشته باشم.

اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویندرهبر. رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم.

امام خمینی (ره) : رأی خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان است، بدهید.

امام خمینی (ره) :یک اشخاصی که معروف هستند خدمت مردم، تعیین کنند.

امانت‌داری:

امام صادق علیه‌السلام: اگر قاتل حضرت علی (ع)، شمشیری که با آن، امام علی (ع) را به قتل رسانده، به امانت نزد من بسپارند و سپس آن را طلب نمایند، امانت را به او برمی‌گردانم.

امام علی علیه‌السلام در روایتی به نقل از رسول خدا:سوگند می‌خورم، پیامبر لحظات آخر عمرش سه بار به من فرمود: ای اباالحسن امانت را ادا کند، به نیکوکار و بدکار، چه کم و چه زیاد، حتی اگر یک نخ و سوزن باشد.

حضرت علی علیه‌السلام در نامه‌ای به اشعث بن‌قیس والی آذربایجان:بی‌گمان، کاری که به تو سپرده شده، نه لقمه‌ای چرب و نرم، بلکه بار امانتی است برگردنت.

امام خمینی رحمه‌الله علیه: خداوند همه ما را از این قیدهای شیطانی رها فرما تا بتوانیم این امانت الهی را به سرمنزل مقصود برسانیم و به صاحب امانت، حضرت مهدی موعود-ارواحنا لمقدمه الفداء-رد کنیم.

خطاب به امام خمینی رحمه‌الله:تو مکلفی حفظ کنی [نظام را]، امانت خداست و حفظش امروز این است که یک مجلس خود باشد.

مقام معظم رهبری: «بر دوش کشیدن این بار امانت چنان قدرت وتحملی می‌خواهد و نیز چنان مستلزم داشتن صلاحیت، هوشمندی و توان تدبیر، تعقل و فراست است که آگاهان باتقوا و مردان خدا، اگر وظیفه نباشد، به زور هم حاضر به پذیرش آن نیستند.»

«آری اگر مفهوم امانت‌داری مسئولیت پذیری به حق دانسته و شناخته شود، آنگاه شاید در روز روشن، چرا به دست، در پی یافتن از خود گذشتگان خداجویی بگردیم که عمر و زندگی‌شان را وقف صلاح و مصلحت ملک و ملت کنند، آن گونه که مدرس بود

به نقل از شهید مدرس در جمع نمایندگان مجلس که می‌خواستند حقوقشان را از 100 تومان به 200 تومان افزایش دهند مدرس گفت: روزی انتخاب شدید، مشخص شد که حقوق شما صدتومان است و با رضایت، وکالت راانتخاب کردید یا انتخابتان کردند، اگر حالا ناراضی هستید، باید استعفا بدهید و اعلام کنید که ما با حقوق 200 تومان حاضریم قبول نمایندگی کنیم. اگر موکلین شما [مردم] راضی شدند و باز به مجلس آمدید، حق دارید 200 تومان بگیرید.

امام علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر: بنابراین، به کسانی اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه تر و در امانت داری معروفند و این خود دلیل آن است که تو برای خدا و مردمی که والی آن‌ها هستی، خیر خواه می‌باشی.

امام خمینی خطاب به دانشجویان:یک اشخاصی که امین هستند، اشخاصی که معروف هستند پیش مردم به امانت، به دیانت، به خدمت به مردم آن‌ها را تعیین کنند، باید هم تعیین بکنند.

امام خمینی در مورد نمایندگان شورای شهر: «افراد [ی که انتخاب می‌شوند] باید امین باشند در کارهایشان.»

امام خمینی رحمه‌الله: «اشخاصی را انتخاب کنید که برای اسلام، برای کشور منتج باشند، نافع باشند، خائن نباشند.»

حضرت علی (ع) می‌فرمود: به یقین، بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملت است.

برخورداری از شعور سیاسی

حضرت علی علیه‌السلام: سیاست نیکو، استواری جامعه است.

 امام علی علیه‌السلام: آن که سیاستش نیکو باشد، ریاستش طولانی شود.

امام خمینی رحمه‌الله علیه: مجلس امروز مواجه است با دنیای پرآشوب صنعتی و سیاسی و پیچیده فرهنگ‌های غربی و شرقی و صحنه‌های تنازع بقاء بین‌المللی.

امام خمینی رحمه‌الله:رأی خود را به شخصی که دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب‌های انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید.

«مجلس، اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، سیاست‌مدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد.»

نقلی از شهید مدرس: در اعتراض خود به قرارداد وثوق الدوله با انگلستان در مجلس چنین اعتراضی کرد:

«این و قرارداد منحوس، یک سیاست مضر به دیانت اسلام [می‌باشد] ... کابینه وثوق الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد، برضد او ملت ایران قیام نمود هر کس تمایل به سیاستی نماید، ما ملت ایران با او موافق نخواهیم بود، چه رنگ شمال [کنایه از روس‌ها] و چه رنگ جنوب [کنایه از انگلیسی‌ها] چه رنگ آخر دنیا [کنایه از آمریکا] ما یک ملتی هستیم فقیر و باید بی‌طرف باشیم و هیچ رنگی نداشته باشیم. صریحاً عرض می‌کنم: بنده که مخالف با آن کابینه بودم، برای این بود که قرارداد را مضر می‌دانستم، بنده بر ضد او هستم یک اشخاصی رنگ پیدا کردند و گفتند؛ عقیده  ما تمایل به سیاست انگلیس است، شاید یکی پیدا شود بگوید عقیده سیاسی من روس است، ما بر ضد همه هستیم. ایرانی مسلمان، باید مسلمان و ایرانی باشد، هر رنگی غیر از این داشته باشد، دشمن دیانت ماست، دشمن استقلال ماست.»
امام علی علیه‌السلام : سیاست نادرست، سبب نابودی جامعه است.

امام علی (ع) :آفت زمامداران، ضعف سیاست است.

مقام معظم رهبری:نماینده باید دارای فهم و درک سیاسی باشد و مسائل کشور را بفهمد، هم مسائل خارجی و توطئه‌های دشمن را و هم مسائل داخلی را احساس مسئولیت، دلسوزی و وجدان سیاسی داشته باشد.

امام خمینی رحمه‌الله: هرکس در هر مقام که خیال سازش با شرق و غرب را داشته باشد، بی‌محابا و بدون هیچ ملاحظه‌ای او را صحنه روزگار براندازید.

سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه‌های داخلی و روابط خارجی حفظ کنید و کسی را که خدای ناخواسته به شرق و یا به سمت خارجی گرایش دارد، هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوی نمایید.

امام علی علیه‌السلام: کسی که در سیاست کوتاه بین باشد، ریاستش کوچک می‌شود ...

امام علی علیه‌السلام: اگر جایگاه فریب و نیرنگ در آتش دوزخ نبود، من فریب‌کارترین مردم بودم.

امام علی علیه‌السلام: هیهات که اگر پرهیزکاری نبود، من زیرک‌ترین عرب بودم.

 امام خمینی رحمه‌الله: از آقایان کاندیداها و دوستان آنان، انتظار دارم که اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیداهای خویش، مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد، خودداری نمایندکه برای پیشبرد مقصود-ولو اسلامی باشد-ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‌های غیر اسلامی است.

امام خمینی (ره) : انتظار می‌رود [مردم] در تمام فعالیت‌ها و آراء خود، برای شکرگزاری از خدای متعال، جانب حق را گرفته و ضوابط را در نظر گیرند، مثلاً در اعتبارنامه‌ها که مورد بحث و نظر واقع می‌شود، بدون ملاحظه دوستی و دشمنی و جهات سیاسی رایج در دنیا، آنچه رضایت خداست و واقعیت اقتضاء می‌کند، در نظر گیرند و گرایش‌های سیاسی را کنار گذارند و برای رضای مخلوق، خدای ناخواسته به سخط خالق مبتلا نشوند.

امام خمینی رحمه‌الله: بعضی افراد در شهرها، هرچند آدم‌های خوبی هستند، ولی واضح است که حرکتشان خطی است و حرکت خطی یک حرکت خوبی نیست. حرکت خطی غیر ازاین است که انسان مواضعی را به طور مدون قبول کرده است. حرکت خطی یعنی گروه‌گرایی، یعنی کسی را که داخل یک مجموعه است، به صرف وجود او در این مجموعه قبول می‌کند.

وطن دوستی و حفظ منافع کشور

امام خمینی رحمه‌الله: افراد سالم، افراد وطن‌خواه، افراد وطن دوست، افرادی که نه شرقی باشند و نه غربی؛

بلکه در صراط مستقیم اسلامیت وانسانیت باشند، انتخاب کنید و به آن‌ها رأی بدهید.

اشخاصی که صحیح اند، اشخاصی که متدیّن اند، اشخاصی که ملّی هستند، اشخاصی که چپی و راستی نیستند، این‌ها را تعیین بکنند، در رئیس‌جمهور همان‌طور، در وکلایشان هم همین‌طور.

رسول خدا و می‌فرماید: هر که بشود کسی [کمک می‌خواهد و] ندا می‌دهد: ای مسلمانان! و او را جواب نگوید، پس مسلمان نیست.

امام علی علیه‌السلام: شریعت را [از خطرات و شبهات] نگه دار و مرزهای مسلمانان را حفظ کن.

امام خمینی رحمه‌الله: «ملی‌گرایی، ملّت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد.» «این ملی‌گرایی، اساس بدبختی مسلمین است.» «نهضت ما اسلامی است، قبل از آنکه ایرانی باشد.»

حضرت علی علیه‌السلام: آبادانی شهرها به واسطه علاقه به وطن‌هاست.

امام خمینی (ره) : امید است ملت مبارز متعهد، با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروه‌ها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به خیرخواهی امّت، معروف و موصوف باشند. باید ملت شریف بداند انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت اسلام و کشور است موجب مسئولیت عظیم.

من متواضعانه از شما می‌خواهم که حتی‌الامکان در انتخاب اشخاص، با هم موافقت نمایید و سرنوشت اسلام و کشور را به دست کسانی دهید که منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند.

امام علی علیه‌السلام: آنچه برای خود و خانواده‌ات می‌پسندی، برای مردم نیز دوست بدار وآنچه برای خود نمی‌خواهی، برای آنان نیز مخواه. در حقیقت، این صفت، سخن تو را پایدارتر می‌سازد و برای زیردستان بهتر خواهد بود.

امام علی (ع) : از حقوق مردم که بر عهده والی است، این است که هر چه برای خودش برمی‌گزیند، برای مردم نیز بخواهد.

مقام معظم رهبری : برادران و خواهران نماینده را، به اجتناب از گروه‌گرایی و مقدم داشتن مصالح کشور و مردم برای مصالح شخصی و گروهی توصیه می‌کنم.

امام خمینی (ره) : اسلام چیزی است که همه با ما باید فدای آن بشویم، تا اینکه تحقق پیدا کند. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم. همه مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم.

امام خمینی رحمه‌الله: درسایه اسلام، می‌توانیم مملکت خودمان را حفظ کنیم.

نیروهایی که، خود را در اوایل انقلاب ملی مذهبی معرفی می‌کردند در بیان اختلافشان با امام راحل می‌گویند:[به نقل از مهندس مهدی بازرگان] :تفاوت ما با خمینی در این است که ما اسلام را برای ایران می‌خواهیم و او ایران را برای اسلام.

امام خمینی رحمه‌الله:می‌دانیم که قدرت‌های بزرگ و چپاولگر، در میان جامعه‌ها افرادی به صورت مختلف، از ملی‌گراها و روشن‌فکران مصنوعی و روحانی نمایان-که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسان ترند-ذخیره دارند، دیدگاهی که گاهی سی چهل سال با مشی اسلامی و مقدس مآبی با پان ایرانیسیم و وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت‌ها زیست می‌کنند و در مواقع مناسب، مأموریت خود را انجام می‌دهند.

امام خمینی (ره) :من به صراحت می‌گویم، ملی‌گراها اگر بودند، به راحتی در مشکلات و سختی‌ها و تنگناها دست ذلت به طرف دشمنان دراز می‌کردند و برای اینکه خود را از فشارهای روزمرة سیاسی برهانند، همه کاسه‌های صبر و مقاومت را یک جا می‌شکستند و به همه میثاق‌ها و تعهدات ملی و میهنی ادّعایی خود پشت پا می‌زدند. کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهان‌خواران را نمی‌دانیم، ولی هیهات که خادمان اسلام، به ملت خود خیانت کنند.

اخلاق اسلامی

خداوند درقرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم (ص) :سوره آل عمران: آیه 159.

از پرتو رحمت الهی، در برابر آنان نرم و مهربان شدی، اگر خشن، تندخو و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می‌شدند.

امام علی علیه‌السلام: هر که خود را پیشوای مردم سازد، باید که پیش ازتعلیم مردم به تعلیم خود بپردازد و با عملش تأدیب نماید، نه زبانش، آنکه خود را تعلیم دهد و با ادب سازد، شایسته‌تر به احترام است تا آنکه [فقط] مردم را تعلیم می‌دهد و ادب می‌آموزد.

امام خمینی (ره) : در مسائل، ملایمت و جهت رحمت، بیشتر از جهت خشونت تأثیر می‌کند. من در زمان اختناق رضاخانی، وقتی درمدرسه فیضیه صحبت می‌کردم، آن گاه که از جهنم و عذاب الهی بحث می‌کردم، همه خشکشان می‌زد، ولی وقتی از رحمت حرف می‌زدم، می‌دیدم که دل‌ها نرم می‌شود واشکها سرازیر می‌گردد و این، تأثیر رحمت است. با ملایمت، انسان بهتر می‌تواند مسائل را حل کند تا شدت.

معاذ بن جبل فرستاده پیامبر به منطقه یمن بود می‌گوید: آخرین سفارش رسول خدا، آنگاه که پا در رکاب اسب نهادم، این بود: ای معاذ بن جبل! اخلاقت را با مردم نیکوکن.

امام علی علیه‌السلام: سرپرست و رئیس نمی‌شود کسی که از ادب [واخلاق اسلامی] بهره نبرده است.

امام علیه‌السلام خطاب مالک‌اشتر: کارهایت را به بهترین آن‌ها (کارگزاران) بسپار و نامه‌هایی سرّی و نقشه‌ها و طرح‌های مخفی خود را در اختیار کسی بگذارد که دارای نیکوترین اخلاق باشد.

امام خمینی (ره) : وکیل هائی که آراسته هستند به اخلاق خوب، متعهّد هستند به اسلام را انتخاب کنید.

مجلس، مجلس اسلامی است و باید اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامی باشد.

مقام معظم رهبری: رعایت تقوا و اخلاق و ادب اسلامی در گفت و گوها و مباحثات از جمله مسائل مهم و قابل توجه نمایندگان و مجلس محترم است. نمایندگان عزیز باید توجه کنند که هر کارو گفتار آنان در جامعه منعکس شده وتأثیر سیاسی اخلاقی ویژه‌ای بر فضایی کشور می‌گذارد، بی‌گمان هنگامی که در مذاکرات، ارزش‌های اخلاقی و حس مسئولیت مشاهده شود، فضای کشور به عطر این خصال پسندیده معطر خواهد شد.

رسول گرامی اسلام: همانا شما هرگز نمی‌توانید به وسیله اموال خود، به مردم دست یابید (وآن‌ها را جذب کنید)

پس با گشاده‌رویی و اخلاق نیکو، آنان را به دست آورید.

ابراهیم بن عباس در مورد این حدیث از رسول گرامی اسلام می‌گوید:اگر این حدیث پیامبر در برابر تمام کارهای نیک مردم وزن شود، بدون شک غلبه با این کلام رسول خداست.

خداوند درقرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید:ازپرتو رحمت الهی، در برابر آنان نرم ومهربان شدی و اگر خشن، تندخو و سنگدل [و بداخلاق] بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند.

امام علی علیه‌السلام:کسی که هنگام ریاست وسرپرستی، تکبر کند به هنگام برکنار شدن، بسیار خواری و ذلت می‌بیند.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:20  توسط صالحین  | 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم رقابت و تبلیغات انتخاباتی سالم مقام معظم رهبری: نمایندگی مجلس دارای دو بعد است، یعنی از دو دیدگاه این مسئله را می‌توان نگریست. یک دیدگاه این است که ما از نمایندگی و حضور در مجلس شورای اسلامی و دسترسی داشتن به مسئولین کشور و تریبون آزاد، به چشم یک امتیاز شخصی، عنوانی و مادی نگاه کنیم که البته غالباً وضع بر همین منوال است. افرادی می‌کوبند، می‌زنند، زحمت می‌کشند، پول خرج می‌کنند وانواع واقسام تلاش‌ها را انجام می‌دهند تا به این امتیاز دست پیدا کنند… در فرهنگ حاکم بر مجموعه ما این دیدگاه اول مردود است. دیدگاه دوم این است که ما به سمت نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان یک مسئولیت، یک ادای وظیفه و یک صحنه کارآمد برای خدمت نگاه کنیم، اگر شوقی هم برای نماینده شدن باشد، به همین خاطر است. اگر تلاشی هم در راه معرفی و بیان مطالب مربوط به خود و رسیدن به این میدان و مقصود هست، برای آن جهت می‌باشد … در این دیدگاه، مقصد این است که انسان تلاش کند تا وارد مجلس شود برای خدمت به اسلام و مردم استعداد خود را در اینجا در معرض آزمایش الهی و مردمی قرار بدهد. امام خمینی رحمه‌الله:آن کسی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و کاندید می‌شود، آن کسی که کاندید می‌کند کسی را، آن کسی که فعالیت انتخاباتی می‌کند، آن کسی که تبلیغ برای خودش یا برای غیر می‌کند، این آزمایشش همان‌جاست. امام خمینی رحمه‌الله‌علیه:تویی که دیگری را کاندید می‌کنی، دیگران که غیر از این هستند، لایق نمی‌دانی، این را لایق‌تر و احسن می دانی. تویی که فعالیت می کنی و تبلیغ می‌کنی برای انتخابات، تبلیغ خودت را می‌کنی یا تبلیغ برای اسلام می‌کنی؟ اگر برای رسیدن به مجلس است، دلت می‌خواهد مجلس بروی و می‌گویی مجلس یک مقام است، شما تبلیغ برای خودت می‌کنی که همان تبلیغ برای شیطان است. اگر تبلیغ می‌کنی که بروی خدمت بکنی، من چون می‌توانم خدمت بکنم، چرا کنار باشم، بروم خدمت بکنم، این شخص چون لایق است، چرا کنار باشد، بیاید خدمت بکند، اگر این‌طور باشد، این برای خداست. مقام معظم رهبری:مردم باید واقعاً آگاهانه و با فکر، نمایندگان را انتخاب کنند و روند انتخابات نیز نباید در مجراهای رایج بین غربی‌ها که با پول، تبلیغات و خریدن افراد ضعیف النفس برای نفس، جناح یا فرد خاصی رأی به دست می‌آورند، قرار گیرد. امام خمینی رحمه‌الله:لازم است مطلبی را که گاهی شنیده می‌شود که برای تبلیغات انتخاباتی بعضی از کاندیداها ، خدای نخواسته بعضی دیگر را تضعیف یا توهین می‌کنند، در رابطه با آن تذکر دهم، که امروز این نحو مخالفت‌ها، خصوصاً از چنین کاندیداهایی، برای اسلام و جمهوری اسلامی، فاجعه‌آمیز است. امام علی علیه‌السلام به نقل ازحضرت رسول اکرم (ص) در نامه خود به محمدبن‌ابی‌بکر:من بر امتم نه از مؤمن میترسم ونه از مشرک؛ چرا که مؤمن، ایمانش او را باز می‌دارد و مشرک را خداوند به وسیله شرکش نابود می‌سازد، تنها از شر کسانی بر شما می‌ترسم که در دل منافقند و در زبان دانا، سخنانی می‌گویند دل‌پسند، ولی اعمالی دارند زشت و ناپسند. امام خمینی رحمه‌الله علیه: من بسیار مایل هستم؛ گروه‌هایی که متعهد و معتقد به جمهوری اسلامی و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتی کمال آرامش را در تبلیغ کاندیداهایشان رعایت نمایند و نسبت به یکدیگر تفاهم و صمیمیت و اخوت اسلامی داشته باشند، از تفرقه و کدورت شدیدا احتراز کنند که تفرقه و تشتت دوستان را نگران و دشمنان را کامیاب می‌کند و موجب تبلیغات سوء می‌شود. امام خمینی رحمه‌الله علیه::این رؤسای جمهور وقتی که می‌خواهند انتخاب شوند، این قدر خرج می‌کنند، تبلیغات می‌کنند، از یک ماه دوماه قبل پول‌های گزافی خرج می‌کنند و تبلیغات زیاد، راست یا دروغ، تا این که یک عده از مردم را جمع کنند و رأی بدهند، اینجا این مسائل نبود، مسئله اسلام بود. مقام معظم رهبری:اختلافات سیاسی، اختلاف‌نظرها و مبارزات سالم انتخاباتی مانعی ایجاد نخواهد کرد، اما مخدوش کردن چهره کشور و رقبای انتخاباتی ایجاد سؤال و ابهام‌ها در اذهان عمومی اشکال دارد و باید وحدت یکپارچگی به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد. پیامبر است اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم:کسی که ریاست و نمایندگی جمعی را بخواهد، پس آن‌ها را فریب دهد، خداوندش را در حالت خشم ملاقات می‌کند امام خمینی رحمه‌الله علیه: هیچ مقامی و حزبی و گروهی و شخصی، حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند، توهین کند، یا خدای نخواسته افشاگری نماید، گرچه همه، حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای خود یا دیگران را دارند و هیچ کس نمی‌تواند جلوگیری از این حق نماید و البته لازم است تبلیغات، موافق مقررات دولت باشد. امام صادق علیه‌السلام دراین خصوص می‌فرماید:از این ریاست طلب‌ها بپرهیزید و دوری گزینید، به خدا قسم کفش‌ها پشت سر کسی صدا نمی‌کند [وحرکت کردن پشت سر کسی، جلب توجه نمی‌کند] مگر اینکه او هلاک شود و بقیه را به هلاکت اندازد. امام علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر :در انتخابات ایشان و نمایندگانت، هرگز به خوش‌بینی و خوش گمانی تکیه مکن، چرا که مردان زرنگ، طریق جلب نظر و خوش‌بینی زمامداران را با ظاهرسازی و تظاهر به خوش خدمتی خوب می‌دانند، درحالی‌که در ورای این ظاهر جالب، هیچ‌گونه امانت‌داری، تعهد و خیرخواهی وجود ندارد. نقل شده است از مدرس که به ایشان گفتند که:آقا می گویند امین التجاربوشهری می‌خواهد مبلغ هنگفتی پول به شما بدهد ولی از گرفتن آن امتناع می‌کنید چرا نمی‌گیرید؟ مدرس فرمود: دوریال بدهد، ولی توقعی نداشته باشد، قبول می‌کنم، ولی این‌ها در این بخشش ها که می‌کنند، نظر دارند و می‌خواهند در مواقع مقتضی از آن سوءاستفاده کنند امام خمینی رحمه‌الله علیه: تبلیغات انتخاباتی، باید به معنای واقعی خود، در حدود شرعی و به دور از فریب و کارهای دروغین و متهم کردن رقبای انتخاباتی، صورت گیرد در روایات اسلامی آمده است: آقای قوم وشهرکسی است که رشوه ندهد [اهل بده و بستان نباشد] و حیله‌گری وفریبکاری نکندو چه نیک و چیزهای طمع انگیز او را گول نزند. امام خمینی رحمه‌الله‌علیه: توجه داشته باشند در دوره‌های سابق که دورة طاغوت بود، برای انتخابات، در عین حال که انتخاباتی در کار نبود، لکن کارهای طاغوتی انجام می‌گرفت و حالا باید همه یا باید متوجه باشند که دولت اسلامی است، جمهوری اسلامی است و مجلس، مجلس اسلامی است و باید اخلاق همه در انتخابات هم، اخلاق اسلامی باشد. مقام معظم رهبری: اگر دیدید، کسی است که دارد پول به مردم می‌دهد و یا دهن آن‌ها را برای این گونه کارها شیرین می‌کند، بدانید که این طور آدم‌ها، آدم‌های نامناسبی هستند، وقتی معلوم شد که این‌ها کسانی هستند که می‌خواهند به خاطر امور مادی و در راه کسب متاع دنیوی، مسئله با ارزشی را که برای مردم قانون وضع کند، غصب کنند، بایستی جلوی آن‌ها را بگیریم. حضرت علی علیه‌السلام خطاب به مردان زمان خود که «حق را ناحق» و «ناحق را حق» می دیدند، فرمود: وقتی مردم به روش‌های ناپسند عادت داده شدند، ریاست شهر را به عهده مگیر، چرا که به کلام تو و دلسوزیهایت گوش فرا نمی دهند، مگر آنکه اعمالی [خلاف] را انجام دهی، در حالی که با انجام آن، شرایط رئیس اصلح و فاضل را از دست می دهی. امام سجاد علیه‌السلام در چگونگی شناخت افراد خصوصاً آنان که در صدد کسب مقام و مسئولیت هستند، می‌فرماید: هنگامی که دیدی شخصی راه و روش نیکی را [در رفتار و کردار خود] در پیش گرفته، ولی ریاکارانه در گفتارش اظهار ضعف و در رفتارش اظهار خضوع می‌کند، هوشیار باشید که فریبتان ندهد. تا این که ببینید آیا با هوی و هوس خود، بر ضد عقلش کار می‌کند یا با عقل خود، به جنگ هوای نفس می‌رود؟ و ببینید چه قدرریاست باطل را دوست دارد و یا از آن کناره می‌گیرد. [چه اصل ریاست باطل باشد، مانند قبول ریاست و مسئولیت در زمان کفر و چه قبول مسئولیتی که لایق آن نیست] درحقیقت، در میان مردم کسانی هستند که در دنیا و آخرت زیان دیده‌اند، دنیا را به خاطر دنیا درک می‌کنند و در نظرشان، لذت ریاست باطل، برتر از لذت مال ونعمتهای حلال و مباح است. بنابراین، شخص برای رسیدن به این ریاست، همه این‌ها را ترک می‌کند. تا هنگامی که به او گفته می شود: از خدا بترس، نخوت و خودبینی او را به گناه می‌کشاند. پس جهنم برای او بس است و چه بد بستری است. او مانند شتر کوری که گام برمی‌دارد و همه چیز را زیر پای خود له می‌کند، در شب تاریک بدون راهبر راه می‌رود اولین باطل او را به سوی دورترین منازل زیان و ضرر، رهبری می‌کند وچون ریاستی را که خواست که از توان او خارج بود، پروردگارش او را در طغیانش فرو می‌گذارد، او حلال را حرام می‌کند و حرام را حلال و اگر ریاستش باقی باشد، هرچه دینش از دست برود برای او اهمیت ندارد. ریاستی که به خاطر آن تیره بخت شده است.پس آن‌ها کسانی هستند که خدا برایشان خشم نموده است و لعنتشان کرده است وعذاب دردناکی برای آنان آماده گردانیده.اما کسی که در نهایت انسانیت است -و چه خوبست این انسان-کسی است که هوای نفس خود را تابع امر خدا نموده است. امام خمینی رحمه‌الله علیه: اگر چنانچه وکلای شما بعضی‌هایشان تخلف کردند، به آن‌ها تنبیه بدهید که آقا نکن، اگر زیادتر کردند، دفعه دیگر تعیینشان نکنید، کسی دیگر را تعیین کنید. مقام معظم رهبری: خدا این طور قرار داده است که اگر شما، برای خدا کار کردید و در راه خدا قدم برداشتید، خدا هم مشکل شما را با مردم حل خواهد کرد. راه اینست، یعنی اگر انسان حتی قصد جلب نفوس را هم داشته باشد، راهش این است که با صمیمیت عمل کند. اما قصد ما باید از این هم بالاتر باشد. ما باید تکلیفمان را انجام بدهیم. امام این را به ما یاد داد و این درس را برای ملت تکرار کرد. نتیجه‌گیری: بنابراین، وظیفه تمام اقشار ملت است که در این برهه حساس با در نظر گرفتن آیات الهی و کلام پرنور معصومین علیهم‌السلام و بیانات رهبر کبیر انقلاب قدس‌سره شریف و تذکرات مقام معظم رهبری بدون آن که تحت تأثیر شعارهای فریبنده گروه‌ها و افراد قرار گیرند، افراد اصلح را انتخاب کرده و بدانند که انتخاب نمایندگان اصلح، نتایجی را به دنبال خواهد داشت که به سود یا ضرر خودشان است.
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:17  توسط صالحین  | 
سلام علیکم.

دوستان گرامی

این وبلاگ خودمان است.پس سعی کنیم به شایستگی نامش شایسته باشیم انشاء الله.

نویسندگان را در ارائه مطالب بهتر یاری کنید


جزئیات طرح صالحین را در ادامه مطلب مشاهده فرمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:9  توسط صالحین  |